ایران در چه شرایطی پر باران میشه !

ایران در چه شرایطی پر باران میشه !

عوامل پربارش در ایران,تاثیر عوامل دور پیوندی بر ایران,ایران در چه هنگام پر بارش میشود !,
1.اگر فاز گرم انسو یا النینو اتفاق بیفتد: النینو موجب میشود : بهار و پاییز سرد و پربارش شود. تابستان بسیار گرم و خشک و زمستان معتدل گردد. لانینا…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا