قواعد چهارگانه مهم پیش بینی وضع هوا

قواعد چهارگانه مهم پیش بینی وضع هوا

قواعد چهارگانه مهم پیش بینی وضع هوا   1-وجود پرفشار (پر ارتفاع) در تراز500 هکتوپاسکال+پرفشار سطحی=جوی آرام به همراه هوای سرد در شب وتاحدودی…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا