لانینا پایدار میمونه ولی همچنان ضعیف !

لانینا پایدار میمونه ولی همچنان ضعیف !

پیشبینی نوسان جنوبی در پاییز 92,پیشبینی فصلی زسمتان 92,
لانینا پایدار میمونه ولی همچنان ضعیف ! خب همچنان برای پاییز لانینای ضعیف رو داریم که این وضعیت برای زمستان هم صدق میشه "فعلا" از سال جدید…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا