تحلیل این موج بسیار سرد ...

تحلیل این موج بسیار سرد ...

تحلیل بررسی موج 13 مهر 1392,پیشبینی جدید پاییز و زمستان 92,
تحلیل این موج بسیار سرد ... نگاهی به 22 مرداد 1392 یادتونه در این پست " پاییز 92 پرفشار سیبری قدرتمند خواهد بود "چی گفتیم ! خب دیدیم که با قدرت…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا