دما کمتر از نرماله ... دی برف خوبی میاد

دما کمتر از نرماله ... دی برف خوبی میاد

برف در دی ماه 92,بارش برف در دی 1392,
هم چنان خاورمیانه و ایران  دماش کمتر از نرمال خواهد ماند ... به خدا سال خوبی داریم ... آذر برف نیومد ... ولی دی خواهد ترکوند ...

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا