دی 1392 پر برف پر برف ...

دی 1392 پر برف پر برف ...

دی ماه برفی,دی برف میاد,دی بدون شک رشت برف میاد,
دی 1392 پر برف پر برف ... از 10 دی به بعد بخصوص در بازهی زمانی 14 الی 24 ( در این 10 روز ) که دقیقا 15 آذر در موش صحبت کردم ورود 528 رو در ایران خواهیم داشت…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا