بارش برف رشت کی به پایان میرسه

بارش برف رشت کی به پایان میرسه

بارش برف رشت تا کی ادامه داره,رشت روز جمعه برف میباره,برف کی تموم میشهو,برف کی تموم میشه,
برف رشت کی تموم مشه

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا