آپدیت ecmwf ... ساعت 22:30 25 بهمن ....

آپدیت ecmwf ... ساعت 22:30 25 بهمن ....

  آپدیت ecmwf ... ساعت 22:30 25 بهمن ....   این آپدیت بارش شدید باران رو برای روزهای چهارشنبه پنج شنبه جمعه و شنبه در نظر گرفته و معتقد هستش هوای…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا