موج فعال مدیترانه ای از دوشنبه 18 آبان وارد کشور میشود

موج فعال مدیترانه ای از دوشنبه 18 آبان وارد کشور میشود

موج فعال مدیترانه ای از دوشنبه 18 آبان وارد کشور میشود,
موج فعال مدیترانه ای از دوشنبه 18 آبان وارد کشور میشود

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا