احتمال اینکه سیستم فراتر از حد انتظار عمل کنه به علت همگراهیی زیاده

احتمال اینکه سیستم فراتر از حد انتظار عمل کنه به علت همگراهیی زیاده

احتمال اینکه سیستم فراتر از حد انتظار عمل کنه به علت همگراهیی بسیار زیاده,
احتمال اینکه سیستم فراتر از حد انتظار عمل کنه به علت همگراهیی بسیار زیاده البته نه به شکل رویایی ... گوش بدید توضیح دادم ... موفق باشید

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا