آموزش نقشه خوانی

آموزش نقشه خوانی

آموزش نقشه خوانی هواشناسی,آموزش نقشه خوانی,آموزش هواشناسی,
وضعیت ارتفاع برحسب متر یا دکامتر و دما برحسب سانتی گراد در تراز 500MB   دراین نقشه پس ازترسیم خطوط هم ارتفاع ومشخص شدن مناطق کم ارتفاع و پرارتفاع…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا