احتمال نفوذ پرفشار سیبری 5 الی 10 بهمن به شمال کشور !

احتمال نفوذ پرفشار سیبری 5 الی 10 بهمن به شمال کشور !

احتمال نفوذ پرفشار سیبری 5 الی 10 بهمن به شمال کشور !,هواشناسی گیلان,گیلان فورکا,
احتمال نفوذ پرفشار سیبری 5 الی 10 بهمن به شمال کشور !

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا