برف و باران شدید 18 و 19 دی در گیلان ، شمال کشور در برف و سرما ، برف و

برف و باران شدید 18 و 19 دی در گیلان ، شمال کشور در برف و سرما ، برف و

برف و باران شدید 18 و 19 دی در گیلان ، شمال کشور در برف و سرما ، برف و,برف و سرمای شدید در شمال کشور ، برف و سرمای شدید در سواحل شمالی کشور ،,
برف و سرمای شدید برف و باران شدید 18 و 19 دی در گیلان ، شمال کشور در برف و سرما ، برف و سرمای شدید در شمال کشور ، برف و سرمای شدید در سواحل شمالی کشور ، برف و

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا