بزرگترین یخچال طبیعی ایران تَرَک برداشت !

بزرگترین یخچال طبیعی ایران تَرَک برداشت !

بزرگترین یخچال طبیعی ایران تَرَک برداشت !,
اگر روند افزایش گرما ادامه دار باشد احتمال آتش سوزی جنگل ها نیز وجود دارد و اگر بارنگی شدید بیاید، چون زمین خشک است واحتمال جذب تمام آب را ندارد، احتمال وقوع

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا