تاثیر شاخص ao

تاثیر شاخص ao

پیش بینی شاخص های دور پیوندی,پیش بینی وضعیت شاخص AOوNAO,وضعیت دمایی دریای کاسپن,تاثیر شاخص ao,naoبر روی شمال کشو,شاخص Ao,شاخصnao,بررسی وضعیت بارش ایران در ما آبان,
وضعیت شاخص های دورپیوندی AO و NAO و تاثیر اونا بر بارش شمال کشور AO منفی باشه شمال کشور سردهNAO مثبت باشه شمال کشور بارشش خوبه

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا