تاثیر نوسانات جنوبی بر آب و هوای ایران در پاییز 1393

تاثیر نوسانات جنوبی بر آب و هوای ایران در پاییز 1393

پاییز 1393 النینو خواهد بود,النینو 2014,النینو 2015 و تاثیر آن در ایران,تاثیر نوسانات جنوبی بر آب و هوای ایران در پاییز 1393,
پاییز 1393 النینو خواهد بود,النینو 2014,النینو 2015 و تاثیر آن در ایران,تاثیر نوسانات جنوبی بر آب و هوای ایران در پاییز 1393,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا