شاخص دور پیوندی اطلس شمالی

شاخص دور پیوندی اطلس شمالی

نوسان دور پیوند اطلس شمالی یا NAO,شاخص NAO,شاخص دور پیوندی اطلس شمالی,NAo,
نوسان دور پیوند اطلس شمالی یا NAO هنگامی که دمای شرق اقیانوس اطلس شمالی گرمتر از حد نرمال و دمای غرب اقیانوس اطلس شمالی کمتر از نرمال بگرددو…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا