مادن- جوليانmjo

مادن- جوليانmjo

مادن- جوليانMJO,نوسان مادن-جولیان,تاثیر نوسان مادن جولیان,شاخص دور پیومندی مادن جولیان,
نوسان دورپیوندی مادن- جوليانMJO نوسان مادن-جولیان : یک گردش بزرگ مقیاس جوی در مناطق حاره ای و جنب حاره ای است که نخستین بار توسط مادن و جولیان…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا