نوع بارش

نوع بارش

نوع بارش,موج جنوبی هفته آینده,
چگونگی نوع بارش و جمع بارش در موج بعدی !

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا