وضعیت النینو در پاییز و زمستان 93

وضعیت النینو در پاییز و زمستان 93

وضعیت نوسانات جنوبی در پاییز و زمستان 93,وضعیت شاخص های دورپیومندی در پاییز و زمستان 93,وضعیت النینو در پاییز و زمستان 93,
وضعیت نوسانات جنوبی در پاییز و زمستان 93,وضعیت شاخص های دورپیومندی در پاییز و زمستان 93,وضعیت النینو در پاییز و زمستان 93

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا