وضعیت بارش و دما در نیمه دو دی 1393

وضعیت بارش و دما در نیمه دو دی 1393

ایران در نیمه دوم دی پر بارش میشود,پیش بینی وضعیت جوی نیمه دوم دی93,پیش بینی وضعیت AO وNAO,وضعیت بارش و دما در نیمه دو دی 1393,وضعیت بارش در ایران خوب میشود,وضعیت دمایی در نیمه دو دی سردتر می شود,
ایران در نیمه دوم دی پر بارش میشود ,پیش بینی وضعیت جوی نیمه دوم دی93,پیش بینی وضعیت AO وNAO ,وضعیت بارش و دما در نیمه دو دی 1393

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا