پیشبینی تجربی گبلانیان

پیشبینی تجربی گبلانیان

پیشبینی تجربی گبلانیان,
پیشبینی تجربی گیلانیان قدیم !   گیلانیان بر این باورند اگر پس از چند روز بارندگی ، باران در شب بایستد به آن هوا نتوان اعتماد کرد زیرا چند…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا