پیشبینی فصلی تابستان 92

پیشبینی فصلی تابستان 92

پیشبینی سال 92,پیشبینی فصلی بهار 92,پیشبینی فصلی تابستان 92,لانینا,
لانینای ضعیف ! با توجه به پایین اومدن دمای سطحی آب در مناطق ENSO میشه گفت در شرایط لانینای ضعیف هستیم که دمای آب رو در شکل پویا نمای زیر مشاهده…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا