پیشبینی موجی سرد برای آذر

پیشبینی موجی سرد برای آذر

پیشبینی موجی سرد برای آذر,اولین برف ارتفاعات و مناطق سردسیر در آذر 92,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا