پیشبینی نوسان جنوبی در پاییز 92

پیشبینی نوسان جنوبی در پاییز 92

پیشبینی نوسان جنوبی در پاییز 92,پیشبینی فصلی زسمتان 92,
لانینا پایدار میمونه ولی همچنان ضعیف ! خب همچنان برای پاییز لانینای ضعیف رو داریم که این وضعیت برای زمستان هم صدق میشه "فعلا" از سال جدید…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا