15 الی 25 دی ورود یک موج برفی

15 الی 25 دی ورود یک موج برفی

15 الی 25 دی ورود یک موج برفی,موج برفی در دی وارد می شه,رشت برفی میشه,شهر رشت برفی می شود,بارش برف در شهر رشت,
دوره ی اول » 15 الی 20 دی ... مشکوک هستش به ورود موج برفی ...دوره ی دوم » 20 الی 25 دی ... مشکوک هستش به رود موج برفی ...گیلان فورکا

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا